Fiscal i Comptable

Conèixer la situació econòmica exacta de l’empresa és imprescindible per una presa decisions adient que ens permeti afrontar tant el dia a dia com el futur amb seguretat i optimisme. Avui, resulta fonamental una planificació fiscal anual i a mig/llarg termini. Som experts en assessorament tributari, estem en constant actualització i per això estem convençuts d’oferir als nostres clients el millor acompanyament fiscal i comptable pel desenvolupament de la seva companyia.

  • Comptabilitat: Estructuració del Pla Comptable utilitzat per l ́empresa per de que proporcioni la informació necessària adequada per la presa de decisions, entrada d’assentaments (factures emeses, factures rebudes, concil·liació bancària), amortitzacions, regularització, tancament i obertura.
  • Assessorament i confecció de declaracions i impostos (IVA, IRPF, IMPOST SOCIETATS, ITP, IAE…)
  • Confecció dels LLIBRES OFICIALS: llibre diari, llibre de balanços i llibres registre d’ingressos i despeses a efectes d’IVA.
  • Formulació dels COMPTES ANUALS i convocatòria de la Junta General Ordinària per l’Aprovació de Comptes.
  • Confecció i DIPÒSIT DE COMPTES Anuals de l’empresa al Registre Mercantil.
  • Assistencia i representació davant la inspecció tributària de l ́Estat,Comunitats Autònomes o els Ens Locals.
  • Resposta a requeriments, liquidacions paral.leles o altres actes tributaris.
  • Assessorament en la realització d’OPERACIONS SOCIETÀRIES.
  • Assessorament i estudi en la CREACIÓ DE NEGOCIS.
  • PLANIFICACIÓ FISCAL, tant de l’exercici com a mig/llarg termini.